Porady

Jak poprawnie dobrać i zamontować orynnowanie?

Systemy rynnowe mają nie tylko ładnie wyglądać, ale przede wszystkim chronić budynek przed zalewaniem wodą deszczową. Charakterystycznym parametrem systemów rynnowych, oferowanych przez firmę Wavin, jest wysoka efektywność odprowadzania wody deszczowej, nawet podczas bardzo ulewnych deszczy. Pozwala to na zwiększenie efektywnej powierzchni odwadnianego dachu mniejszymi średnicami rynien i rur spustowych, co wpływa znacząco na poprawę estetyki budynku i zmniejszenie kosztów orynnowania.

kanionzdjecie_reklamowe2.jpg

Systemy rynnowe mają nie tylko ładnie wyglądać, ale przede wszystkim chronić budynek przed zalewaniem wodą deszczową. Charakterystycznym parametrem systemów rynnowych oferowanych przez firmę Wavin jest wysoka efektywność odprowadzania wody deszczowej nawet podczas bardzo ulewnych deszczy. Pozwala to na zwiększenie efektywnej powierzchni odwadnianego dachu mniejszymi średnicami rynien i rur spustowych, co wpływa znacząco na poprawę estetyki budynku i zmniejszenie kosztów orynnowania.

Wszystkieelementy systemu rynnowego Kanion PVC wykonane są z barwionego w masie,wysokoudarowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu – PVC-U. Są przez toodporne na działanie niekorzystnych procesów utleniania powodujących powstawanienieszczelności w miejscach połączeń. Krótko mówiąc rynny nie ulegają korozjimechanicznej ani chemicznej. Tworzywo barwione w masie, dodatek stabilizatorówi odpowiednich pigmentów dodatkowo zapewniają odporność na zmiany koloru.Właśnie te zalety – lekkość elementów, wysoka trwałość i brak koniecznościkonserwacji, jak również szeroki asortyment kształtek, łatwość montażu zzachowaniem szczelności, stanowią o popularności systemu Kanion.

Aby dobrać odpowiedni system rynnowydo danej powierzchni dachu, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:efektywną powierzchnię dachu, z której ma być odprowadzona woda deszczowa,przepustowość rynny, rozmieszczenie lejów spustowych i ich odległość odnarożników. Efektywnąpowierzchnię dachu (w metrach kwadratowych) można obliczyć za pomocą wzoru:

Rozmieszczenie lejów spustowych uzależnione jest odpowierzchni dachu, jaka ma być odwadniana jedną rurą spustową - wydajnośćhydrauliczna systemu jest większa w przypadku, gdy spływ wody następuje z dwóchstron leja. Należy pamiętać o zachowaniu właściwych proporcji – szerokość rynny/ wielkość obiektu i względach estetycznych - nie zawsze można umieścić rurę naśrodku elewacji frontowej budynku.

Maksymalną powierzchnię dachu, która może być odwadniana jedną rurą spustową określa poniższa tabela.

Następnym krokiem jest wybór sposobu montażu rynny dokonstrukcji dachu i rury do ściany budynku, a później określenie ilościposzczególnych elementów niezbędnych do zmontowania pełnego systemu na budynku.

Montażuchwytów rynnowych różni się w zależności od konstrukcji dachu i rodzaju zastosowanychuchwytów. Uchwyty proste mocujemy bezpośrednio do krokwi lub deski okapowej,uchwyty doczołowe – do deski czołowej. W tym drugim przypadku do ustawienia właściwegospadku w kierunku leja używa się najczęściej sznurka rozpiętego międzypierwszym, a ostatnim uchwytem. W przypadku uchwytów stalowych prostych należywyznaczyć miejsca gięcia kolejnych uchwytów pamiętając, aby przednia częśćuchwytu była niżej od jego tylnej części o ok. 10 mm.

Rozstawuchwytów rynny determinuje kilka czynników: sztywność profilu, rodzaj materiałupokryciowego, panujące warunki klimatyczne i wreszcie konstrukcja okapu. Wavinzaleca montaż uchwytów w odstępach max. 70 cm, natomiast w rejonach o obfitych opadachśniegu odległość tę zaleca się zmniejszyć do 50 cm, jak również należypamiętać o instalacji płotków przeciwśnieżnych – samo obciążenie śniegiem niejest niebezpieczne, groźniejsze są zsuwające się z dachu bryły lodowe, któreprzy niewłaściwym montażu rynny spadając mogą uszkodzić profil. W tym miejscunależy wrócić do kwestii instalacji rynny na odpowiedniej wysokości w stosunkudo połaci dachu - rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowiprzedłużenie dachu, wychodząc poza zakończenie połaci dachowej mniej więcejpołową swojej szerokości, w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała dorynny (rys. 1).

Po zamontowaniu uchwytów umieszczamy na nich rynny. Profil rynnynależy ciąć pod kątem prostym np. piłą do metalu o drobnych zębach. Poszczególneelementy łączy się ze sobą na wcisk, kształtki rynnowe wyposażone są wuszczelki, które zapewniają szczelność w trakcie kompensacji wydłużeńtermicznych przez cały okres eksploatacji systemu. Złączki rynny wyposażone są dodatkowowe wkładki, gwarantujące sztywność połączenia i eliminujące zakłócenieprzepływu i gromadzenie zanieczyszczeń, co ma miejsce w złączkach bez wkładek.W ten sposób konserwacja systemu ograniczona jest do absolutnego minimum,dzięki poprawieniu hydrauliki przepływu system rynnowy ulega praktyczniesamooczyszczaniu.

Jedyne elementy, które są klejone to denka zewnętrzne,stanowiące zakończenie profilu rynnowego. Takie rozwiązanie zapewnia trwałośćpołączenia, eliminując ryzyko wypchnięcia denka przez np. zalegający śnieg.Prostota elementów oraz jednoznaczność ich przeznaczenia gwarantują nieskomplikowanyi szybki montaż.

Po zamontowaniu systemu rynnowego pozostaje instalacja pionówspustowych. Lej spustowy możemy połączyć bezpośrednio z rurą za pomocą złączkirury. Najczęściej jednak do wykonania pozostaje odsadzka. Jeżeli odległość wpoziomie pomiędzy króćcem leja, a rurą nie przekracza 10 cm odsadzkę można wykonaćza pomocą kolana jednokielichowego, które zakładamy na króciec leja i kolanadwukielichowego, które montujemy na bosy koniec kolana jednokielichowego,podwójnym kołnierzem ku dołowi. Dzięki występowaniu w ofercie kolan jedno- idwukielichowych nie ma konieczności dodatkowego stosowania złączki rury, corównież poprawia estetykę systemu i zmniejsza ilość wykorzystywanych elementów.

Gdy odległość między krawędzią okapu, a ścianą budynkuprzekracza 10 cm,odsadzkę należy wykonać za pomocą dwóch kolan dwukielichowych połączonychodcinkiem rury dociętym do właściwej długości. Bezpośrednio pod kolanemmontujemy obejmę rury. Łączenie rur odbywa się za pomocą złączek. Maksymalnyrozstaw obejm mocujących rury spustowe nie powinien przekraczać 2 m. Mając do czynienia ześcianą murowaną do montażu obejmy stosujemy wkręty dwugwintowe, o długościdobranej odpowiednio do grubości zastosowanego materiału izolacyjnego. Wprzypadku ścian drewnianych lub metalowych (altany, hale produkcyjne lubmagazynowe) wykorzystujemy łapkę stalową.

Ostatnią czynnością jest zapewnienie odpowiedniegoodprowadzenia wody deszczowej odbieranej przez system rynnowy. Najprostszymrozwiązaniem jest odprowadzenie wody deszczowej na przylegający teren, zapomocą kolana jednokielichowego, które może być przycięte tak, aby wylot byłrównoległy do rury, tworząc kolano-wylewkę. Popularnym rozwiązaniem jestwłączenie pionu spustowego do instalacji odzyskiwania wody deszczowej lubukładów retencyjno-rozsączających. W takim przypadku należy pamiętać ozamontowaniu na pionach czyszczaków z kratką, na której zatrzymają się liście iwiększe zanieczyszczenia, które mogłyby przedostać się do studzienkiosadnikowej lub do zbiornika. Istnieje również możliwość bezpośredniegopołączenia systemu rynnowego z siecią kanalizacyjną lub wpustów deszczowychuniwersalnych. Funkcję filtra zgrubnego oczyszczania stanowią również takieelementy jak siatka do rynny lub koszyczek do leja spustowego.

System rynnowy Kanion stwarza praktycznie nieograniczonemożliwości. Narożniki pod dowolnymi kątami (jedno- i dwupłaszczyznowe), kolanapod różnymi kątami, trójniki, redukcje, uchwyty doczołowe, nastawne, proste iskręcone i wreszcie różnorodność średnic pozwalają na orynnowanie dowolnejkonstrukcji dachu nawet o wysokiej złożoności architektonicznej.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...